875,877 ซ.อ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
0-2311-0981-4
 0-2385-8119

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

฿98
SKU : GC0511

Quantity

Email to friend

สาระศาสนาฯ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศนย์รวมจิตใจ สรุปพุทธประวัติ ยึดแบบอย่างที่ดีตามพุทธสาวก ชาดก ชาวพุทธตัวอย่าง การปฏิบัติตามหลักธรรม สวดมนต์แผ่เมตตา ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา สาระหน้าที่พลเมืองฯ การปฏิบัติตนตามบทบาท สิทธิเสรีภาพ การปกครองส่วนท้องถิ่น การคุ้มครองสิทธิเด็ก การมีส่วนร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สาระเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง การตั้งสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของธนาคาร ผลดีผลเสียของการกู้ยืม สาระภูมิศาสตร์ ตำแหน่ง ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและวัฒนธรรม อนุรักษ์สภาพแวดล้อมในชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ

อ.ลาวัณย์ วิทยาวุฑกุล และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม