875,877 ซ.อ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
0-2311-0981-4
 0-2385-8119

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

฿98
SKU : GC0411

Quantity

Email to friend

สาระศาสนาฯ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศนย์รวมจิตใจ สรุปพุทธประวัติ ยึดแบบอย่างที่ดีตามพุทธสาวก ชาดก ชาวพุทธตัวอย่าง การปฏิบัติตามหลักธรรม ประวัติศาสดาของศาสนาอื่นโดยสังเขปและการปฏบัติตนตามศาสนพิธี สาระหน้าที่พลเมืองฯ การปฏิบัติเป็นพลเมืองดี ผู้นำและผู้ตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในการเลือกตั้งสถาบัน พระมหากษัตริย์ สิทธิเด็ก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สาระเศรษฐศาสตร์ปัจจัย การผลิต หลักการเศรษฐกิจในชุมชนหน้าที่เบื้องต้นของเงิน สาระภูมิศาสตร์แผนที่ภาพถ่าย ลัษณะกายภาพ และตำแหน่ง ระยะทาง ทิศของทัพยากรต่าง ๆ ในจังหวัดของตนเองลัษณะทางกายภาพที่มีผลต่อสภาพสังคมในจังหวัด เช่น การสร้างบ้าน การตั้งถิ่นฐาน การย้ายถิ่นและการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

ผู้แต่งหนังสือ

อ.ลาวัณย์ วิทยาวุฑกุล และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม