875,877 ซ.อ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
0-2311-0981-4
 0-2385-8119

Home

ตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม่จาก พวก. ประจำภาคเรียนที่ 1-2/2556 (ปวส.)

 

 หนังสือใหม่ / หนังสือปรับปรุง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

RTM5122/11 การภาษีอากร (อ.เกษม  มโนสันติ, เกล็ดนที  มโนสันติ)

R408420 วิทยาศาสตร์ 4 (3000-1423) (อ.อรุณี  เมฆาธร)

RTM5122/11 (ป.ตรี) การภาษีอากร (อ.เกษม  มโนสันติ์, เกล็ดนที  มโนสันติ์)

RTM422820 (3201-2010) ระบบบัญชี (อ.นภาพร ณ เชียงใหม่)

RTM523010 (3201-2012) การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (อ.นภาพร ณ เชียงใหม่)

RM409920 (3200-1246) ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (อ.ดวงกมล  ก่อเกียรติวนิช)

RE510800 (3000-0002) บัญชีเบื้องต้น 1 (อ.วิไล  นครสุวรรณ)

RE504210 (3000-1609) จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ (อ.รังสิมา  มั่นใจอารย์)

RTM425410 (3202-2012) ศิลปะการขายขั้นสูง (อ.มังกร  ปมกิ่ง / อ.พรนภา  ดำมณี)

R523610 (3201-2018) การบัญชีบริหาร (รศ.นภาพร ณ เชียงใหม่)

R529410 (3204-2206) การใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ (อ.อภิชัย  ซื่อสัตย์สกุลชัย)

R402510 (3000-1301) ชีวิตและวัฒนธรรมไทย (อ.ยิ่งเยาวลักษณ์  กะรัสนันทน์)

RTM528020 (3204-2011) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (อ.ศิวัช  กาญจนชุม / อ.วิชาญ  หงษ์บิน)

RTM424810 (3202-2006) พฤติกรรมผู้บริโภค (อ.ทิวา  พงศ์ธนไพบูลย์  และคณะ)

E424710 (3105-2005) ระบบเสียง (อ.วิบูลย์  ชิโนเรศโยธิน)

R503120 (3000-1307) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (อ.วิสูตร  พึ่งชื่น)

R525120 (3202-2009) เทคนิคการนำเสนอ (อ.อารยา  อินทร์จันทร์)

RTM522230 (3201-2004) การบัญชีต้นทุน 2 (อ.นภาพร ณ เชียงใหม่)

RTM523910 (3201-2021) การบัญชีเพื่อการจัดการ (อ.พรหมินทร์  สิทธิพรพรหม)

RTM427420 (3204-2005) ระบบฐานข้อมูล (อ.ศิวัช  กาญจนชุม)

R529010 (3204-2202) การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (อ.อภิชัย  ซื่อสัตย์สกุลชัย)

RM4099/1 (3200-0002) บัญชีเบื้องต้น 1 (อ.วิไล  นครสุวรรณ)

R4051/1 (3000-1228) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (อ.ชัชวาล  พยัคฆ์เจริญสุข)

RE4094/1 (3000-1524) สถิติ (อ.อำนวย  สุขใย)

RE4036/1 (3000-1603) กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ (ลีลาศ) (อ.ลาภวารินทร์ (ทวีลาภ) บริสุทธิ์ธรรม)

RE4106/1 (3000-0101) การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (อ.รังสิมา  มั่นใจอารย์)

RE5107/1 (3000-0102) การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร (อ.รังสิมา  มั่นใจอารย์)

RTM4116/2 (3100-1003) หลักการจัดการ (อ.ปราณี  กองทิพย์ / อ.มังกร  ปุมกิ่ง)

RTM5118/2 (3200-1005) หลักการตลาด (อ.ปราณี  กองทิพย์ / อ.มังกร  ปุมกิ่ง)

RTM5119/9 (3200-1006) การบัญชีการเงิน (อ.พรหมินทร์  สิทธิพรพรหม)

RTM5122/10 (3200-1009) การภาษีอากร (อ.เกษม  มโนสันติ์ / อ.เกล็ดนที  สสิกาญจน์)

RTM4225/3 (3201-2007) การบัญชีภาษีอากร (อ.เกษม  มโนสันติ์ / อ.เกล็ดนที  สสิกาญจน์)

RT5226/2 (3201-2008) การตรวจสอบภายใน (อ.เกล็ดนที  มโนสันติ์  สสิกาญจน์)

RTM423510 (3201-2017) การบัญชีธนาคาร (อ.นิศากานต์  มั่นดี)

RTM5244/1 (3202-2002) การวิจัยตลาด (อ.สมศักดิ์  วานิชยาภรณ์)

E4212/1 (3104-2001) การติดตั้งไฟฟ้า 1 (อ.ประวิทย์  อุนะพำนัก)

E5336/1 (3104-2205) การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง (อ.ณัชพล  ฉลูทอง)

T0407/10 (ปริญญาตรี) การภาษีอากร (อ.เกษม  มโนสันติ์)

T0410/1 (ปริญญาตรี) การบัญชีภาษีอากร (อ.เกษม  มโนสันติ์)

 

รายการหนังสือปรับราคาภาคเรียนที่ 1-2/2554 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

RE5023 (3000-1104) ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม (อ.สุธาริณี  วาคาบายาชิ / คณะ)

R4043/A (3000-1220) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ.จรรยา  ไชยศักดิ์นเรศ)

E4103 (3100-0101) กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (อ.สุจิน  สุนีย์)

E4105 (3100-0107) ความแข็งแรงของวัสดุ (อ.สุเมธ  ธารจินดาวงศ์)

R4116 (3200-1004) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (อ.ธวัชชัย  จินดาพาณิชย์)

RTM5269 (3202-2027) การตลาดสินค้าเกษตร (อ.จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์)

E4202 (3100-0111) เทอร์โมไดนามิกส์ (อ.ยศศักดิ์  สายสนิท)

E4242 (3101-2002) เครื่องยนต์สันดาปภายใน (อ.ธงชัย  เสริมพงษ์พันธ์)

E4245 (3104-2011) ไมโครคอนโทรลเลอร์ (อ.พิสิฐ  พางาม)

E4247 (3105-2005) ระบบเสียง (อ.วิบูลย์  ชิโนเรศโยธิน)

RT5420 (05-031-104) การพัฒนาบุคลิกภาพ (อ.ผุสดี  พฤกษะวัน)

TMF4003 (01-310-101) ภาษาไทย 1 (อ.ทินประภา  จีระพันธุ)