875,877 ซ.อ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
0-2311-0981-4
 0-2385-8119

Home

ตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม่จากสินค้า พวก. ประจำภาคเรียนที่ 1-2/2556 (ปวช.)

 

หนังสือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

XE00100 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (อ.นพรัตน์  ต.เจริญสุขดี)

XR000600 การใช้เครื่องคำนวณ (อ.สมพร  เล่ห์เหลี่ยม)

R114600 (2701-1001) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (อ.รังสิมา  มั่นใจอารย์)

R320500 (2201-2418) การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย (อ.พรหมินทร์  สิทธิพรพรหม)

R320400 (2201-2418) เทคโนโลยีสำนักงาน (อ.ศิวัช  กาญจนชุม/อ.วิชาญ  หงษ์บิน)

R110100 (2201-1002) การบัญชีเบื้องต้น (อ.พรหมินทร์  สิทธิพรพรหม)

RT320300 (2201-2205) การโฆษณา (อ.พนิตตา  ตันธเนศ/อ.จุฑารัตน์  อาราเม)

RT220100 (2201-2102) การบัญชีห้างหุ้นส่วน (อ.พรหมินทร์  สิทธิพรพรหม)

RE1046 (2000-1603) การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผุสดี  พฤกษะวัน/อ.บุญสม  ครึกครืน)

R320100 (2201-2104) การบัญชีเช่าซื้อและการซื้อขายผ่อนชำระ (อ.พรหมินทร์  สิทธิพรพรหม)

R320200 (2201-2417) ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ (อ.ศิวัช  กาญจนชุม/อ.วิชาญ  หงษ์บิน)

R320600 (2701-2117, 2402-1005, 2403-2311) งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (อ.อัญชลี  และคณะ)

R2210000 (2201-2407) โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ (อ.ศิวัช  กาญจนชุม)

 

หนังสือปรับปรุงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

RE111320 (2201-2106) การบัญชีเบื้องต้น 1 (อ.วิไล นครสุวรรณ)

RE111630 (2001-0001) คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (อ.ศิวัช กาญจนชุม / อ.วิชาญ หงษ์บัน)

E223010 (2102-2105) คณิตศาสตร์เครื่องกล (อ.สุเมธ ธารจินวงศ์)

RT221420 (2201-2101) การบัญชีตั๋วเงิน (อ.วิไล  นครสุวรรณ)

RE103730 (2000-1302) ภูมิเศรษฐศาสตร์ (อ.โนรี  เทพมณฑา / อ.มาลินี  สวยค้าข้าว)

R114510 (2201-1003) บัญชีเบื้องต้น 2 (อ.นงลักษณ์  ตระกูลวงศ์  และคณะ)

RT223620 (2201-2208) การส่งเสริมการขาย (อ.พนิตตา  ตันธเนศ / อ.จุฑารัตน์  อาราเม)

RT221550 (2201-2102) การบัญขึ้ห้างหุ้นส่วน (อ.วิไล  นครสุวรรณ)

R327710 (2201-2413) การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ (อ.อร่าม  ตันติโสภณวนิช)

R114330 (2201-1021) กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม (อ.วีระ  โลจายะ  และคณะ)

RE206310 (2000-1222) การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (อ.อรุณี  เกียรติกังวาฬไกล)

R112110 (2201-1003) บัญชีเบื้องต้น 2 (อ.สวัสดิ์  พุ่มภักดี)

RE104420 (2000-1520) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (อ.วินัย  เจริญสุข  และคณะ)

R326410 (2201-2316) การพัฒนาบุคคลิกภาพ (อ.ผุสดี  พฤกษะวัน)

R322330 (2201-2107) การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ (อ.นงเยาว์  กาญจนภูมิ)

R322620 (2201-2110) การบัญชีกับคอมพิวเตอร์ (อ.รัชดาภรณ์  เลิศสุขสิทธิ์)

E3214910 (2104-2225) โทรคมนาคมเบื้องต้น (อ.ณรงค์ศักดิ์  ปักกาเวสา)

E2210620 (2104-2110) เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 (อ.สมเกียรติ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา)

R323710 (2201-2209) การประกันภัย (อ.อนุพนธ์  ทองใหม่ / อ.ไพฑูรย์  กำลังดี)

RE102710 (2000-1102) ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 (อ.อนุจิตร  จอนจํารัส)

RE203830 (2000-1106) การดำรงชาติไทย (อ.สมศรี ช่องชนิล มัชฌเศรษฐ์)

RE205210 (2000-1421) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อ.วินัย  เจริญสุข)

RE104210 (2000-1520) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (อ.สุพิศา เขียวสีม่วง)

RE204610 (2000-1602) ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต (อ.ลาภวารินทร์  บริสุทธิ์ธรรม)

RE112110 (2001-0007) ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (อ.อำพล  นววงศ์เสถียร)

R329010 (2201-1019) มารยาทและการสมาคม (อ.สามารถ  มีศรี)

R329230 (2201-2104) การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ (อ.กัณทิมา  สุธีดวงสมร)

R111430 (3200-0003) บัญชีเบื้องต้น 2 (อ.วิไล  นครสุวรรณ)

R323520 (2201-2207) การหาข้อมูลทางการตลาด (อ.พนิตตา  ตันธเนศ / อ.จุฑารัตน์  อาราเม)

R324110 (2201-2213) การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (อ.วรนุช  ชนะเพียร / อ.อนุพนธ์  ทองใหม่)

R327920 (2201-2415) ระบบเครือข่ายเบื้องต้น (อ.อภิชัย  ซื่อสัตย์สกุลชัย)

R328110 (2201-2406) การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (อ.สุรพล  ชวินคณวัชร์)

E2212710 (2104-2203) วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (อ.อภิรัฐ  มีทรัพย์ / อ.สมพิศ ปล้องสวย)

RE205810 (2000-1106) ศิลปะการพูด (อ.วัชรี  เกิดคำ)

RE1036/3 (2000-1301) วิถีธรรมวิถีไทย (อ.ยิ่งเยาวลักษณ์  กะรัสนันทน์)

RE2039/1 (2000-1401) วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (อ.อาภรณ์  ล้อสังวาลย์)

RE204010 (2000-1421) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อ.ปทุมวดี  ศรีสว่าง)

RE1043/1 (2000-1501) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (อ.วินัย  เจริญสุข / คณะ)

RE104510 (2000-1612) เพศศึกษา (อ.อัญชลี  แสงกฤษเพ็ชร)

RE1122/2 (2001-0008) พลังงานและสิ่งแวดล้อม (อ.วิสูตร  พึ่งชื่น)

R1123/2 (2200-1001) ธุรกิจทั่วไป (อ.ศิวลี  ดิลกหัตถการ / อ.จันทิมา  บุญพยุง)

E1122/1 (2100-1005) งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (อ.ยุทธนา  แสนกันคำ)

E1124/2 (2100-1007) งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (อ.วิโรจน์  สุวรรณรัตน์)

R1124/2 (2201-1001) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Word 2007) (อ.วิไล  นครสุวรรณ)

R1120/1 (2201-1002) บัญชีเบื้องต้น 1 (อ.สวัสดิ์  พุ่มภักดี)

R1126/2 (2201-1004) การขาย 1 (อ.นภัสภร  วรนิธิปรีชา)

R243120 (2201-1018) เอกสารธุรกิจ (อ.ศิวลี  ดิลกหัตถการ / อ.จันทิมา  บุญพยุง)

R3262/1 (2201-1019) มารยาทและการสมาคม (อ.ผุสดี  พฤกษะวัน)

R3228/1 (2201-2105) ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า (อ.กัณทิมา  สุธีดวงสมร)

RT3298/2 (2201-2113) การบัญชีสินค้า (อ.พรหมินทร์  สิทธิพรพรหม)

R3297/2 (2201-2114) การบัญชีอุตสาหกรรม (อ.วิไล  นครสุวรรณ)

R2232/1 (2201-2204) การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม (อ.รังสิมา  มั่นใจอารย์)

R2297/1 (2201-2215) การบรรจุภัณฑ์ (อ.เบญจา  หวังปัญญา)

R3267/1 (2201-2403) จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ (อ.สายฝน  สาระผล)

R2298/1 (2201-2405) การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล (Access 2007) (อ.สุรพล (สีห์ศักดิ์) ชวินคณวัชร์)

R3272/2 (2201-2408) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (InDesign 5) (อ.ศิวัช  กาญจนชุม / คณะ)

R3273/1 (2201-2409) การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อ.วนิดา  สกุลเจริญไพโรจน์)

R2275/1 (2201-2411) การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด (ภาษาปาสคาล) (อ.จงกล  จันทร์เรือง)

R3276/1 (2201-2412) การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัตการ GUI (Visual Basic 6) (อ.ศิวัช  กาญจนชุม)

R3278/2 (2201-2414) การสร้างเว็บเพจ (Dreamweaver 8) (อ.ศิวัช  กาญจนพุ่ม)

R2280/2 (2201-2416) ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น (อ.โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์)

R3283/1 (2201-2419) การใช้โปรแกรมกราฟิกส์ (Photoshop CS5) (อ.ศิวัช  กาญจนชุม / อ.วิชาญ  หงษ์บิน)

E3224/2 (2101-2116) งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (อ.จรูญ  ทองนอก)

E1298/2 (2104-2101) เขียนแบบไฟฟ้า (อ.สุเมธา  พุ่มระย้า)

E1254/1 (2104-2102) วงจรไฟฟ้า 1 (อ.มนตรี  เชิญทอง / อ.คเชนท์  ไพรพฤกษ์)

E22100/2 (2101-2104) เครื่องวัดไฟฟ้า (อ.ปราโมทย์  ฤกษ์มงคล)

E32110/2 (2104-2114) การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า (อ.ชาญยุทธ์  นุชนงค์)

E32118/1 (2104-2122) งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (อ.สมโภชน์  ธีรวัฒนพันธ์)

E22125/1 (2104-2201) เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อ.พฤทธิ์  ศรีสกุล / อ.ชิติพัทธ์  รางสาด)

E32135/1 (2104-2211) เครื่องรับโทรทัศน์ (อ.ศักดิ์ ศศิกุลกมล)

E32136/1 (2104-2213) ระบบภาพ (อ.วิบูลย์  ชิโนเรศโยธิน)

 

รายการหนังสือปรับราคาภาคเรียนที่ 1-2/2555 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

R2296 (2201-2414) การสร้างเว็บเพจ (ภาษา HTML) (อ.มงคล  แสงอรุณ / อ.ราชัย  ทองกระจ่าง)

R2450 (2201-2833) ภาษาจีน 3 (อ.จุไรรัตน์  ศรีสัตตรัตน์)