875,877 ซ.อ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
0-2311-0981-4
 0-2385-8119

Home

ตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม่ หลักสูตรปี 2556

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 วิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาภาษาไทย

ภาษาไทยพื้นฐาน (2000-1101) 

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (2000-1102) 

ภาษาไทยธุรกิจ (2000-1103)

การพูดในงานอาชีพ (2000-1104) 

การเขียนในงานอาชีพ (2000-1105)

ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ (2000-1106)

 

วิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 (2000-1201)

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (2000-1202)

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 (2000-1203) 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 (2000-1204)

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน  (2000-1205)

ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว (2000-1214, 2212-2103, 2702-2004)

ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม (2000-1215, 2212-2105, 2710-2010)  

ภาษาอังกฤษสำหรับงานคหกรรม (2000-1220)

ภาษาจีน 1/ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2212-2118, 2000-2906)

ภาษาจีน 2, ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 (2212-2119, 2000-2907)

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน (2000-9201)

การเขียนในชีวิตประจำวัน (2000-1206)

ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง (2000-1207)

ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์ (2204-2106)

การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ (2000-1209) 

ภาษาฝรั่งเศษเพื่อการสื่อสาร 1 (2000-9230)

 

วิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000-1301)

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม (2000-1302)

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ (2000-1303)

โครงงานวิทยาศาสตร์ (2000-1306)  (2000-1306)

 

วิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401)

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (2000-1402)

คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1 (2000-1403)

คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2 (2000-1404)

เรขาคณิตและแคลคูลัสเบื้องต้น (2000-1405)

คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม (2000-1406)

สถิติการทดลอง (2000-1408)

 

วิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (2000-1501)

ทักษะชีวิตและสังคม (2000-1502)

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย (2000-1503)

อาเซียนศึกษา (2000-1504)

เหตุการณ์ปัจจุบัน (2000-1505) 

วัฒนธรรมอาเซียน (2000-1506)

 

วิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มพลศึกษา

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (2000-1601)

ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ (2000-1602)

 

กลุ่มสุขศึกษา

การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข (2000-1606)

เพศวิถีศึกษา (2000-1607)

สิ่งเสพติดศึกษา (2000-1608)

ทักษะการพัฒพฤติกรรมสุขภาพ (2000-1609)

 

กลุ่มบูรณาการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต (2000-1610)

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 (2000-2001)

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 (2000-2002)

 

หมวดทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ (2001-1001) 

การเป็นผู้ประกอบการ (2001-1002) 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2000-1003) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2001-1004)

การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ (2001-1005) 

กฎหมายแรงงาน (2001-1006)

ความปลอดภัยในงานอาชีพ (2001-1007) 

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2001-2001) 

 

หมวดทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (2200-1001) 

การบัญชีเบื้องต้น 1 (2200-1002) 

การบัญชีเบื้องต้น 2 (2200-1003) 

การขายเบื้องต้น 1 (2200-1004) 

การขายเบื้องต้น 2 (2200-1005) 

พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น (2000-1006) 

พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น (2200-1007) 

กฎหมายพาณิชย์ (2200-1008)

 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201-2002) 

การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น (2201-2004) 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี (2201-2005) 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี (2201-2006) 

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (2201-2007) 

กระบวนการจัดทำบัญชี (2201-2008)

การบัญชีสินค้า (2201-2108)  

การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ (2201-2104) 

การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย (2201-2102) 

 

หมวดทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาการบัญชี 

การบัญชีบริษัทจำกัด (2201-2003) 

การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น (2201-2004) 

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (2201-2007) 

 

หมวดทักษะวิชาชีพเลือก สาขาวิชาการบัญชี

การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว (2201-2101) 

การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี (2201-2103) 

การบัญชีกิจการพิเศษ (2201-2105)

การบัญชีตั๋วเงิน (2201-2107)

การบัญชีสินค้า (2201-2108) 

 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

ศิลปะการขาย (2202-2001) 

การหาข้อมูลการตลาด (2202-2005) 

การโฆษณา (2202-2005) 

การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย (2202-2008) 

การจัดซื้อเบื้องต้น (2202-2101) 

 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพเลือก สาขาวิชาการตลาด

การบรรจุภัณฑ์ (2202-2104)  

ลูกค้าสัมพันธ์ (2202-2105) 

 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการขาย

การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม (2202-2003) 

การส่งเสริมการขาย (2000-1206)  

การค้าปลีกและการค้าส่ง (2202-2103) 

 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการเลขานุการ

พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา (2203-2101) 

พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา (2203-2102) 

 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาการเลขานุการ

การพัฒนาบุคลิกภาพ (2203-2009) 

 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (2204-2003) 

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (2204-2004) 

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (2204-2005) 

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (2204-2104) 

โปรแกรมกราฟิก (2204-2105) 

โปรแกรมประมวลผลคำ (2204-2108) 

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (2204-2109) 

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2204-2006)  

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ (2204-2106) 

 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (2104-2002) 

การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด (2204-2007) 

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (2204-2107) 

 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพเลือก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โปรแกรมตารางคำนวน (2204-2103) 

 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว (2000-1214, 2212-2103, 2702-2004) 

ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม (2000-1215, 2212-2105, 2710-2010) 

ภาษาจีน 1/ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2212-2118, 2000-2906) 

ภาษาจีน 2, ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 (2212-2119, 2000-2907)  

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1  (2000-9208)  

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน (2000-1205)

สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2212-2002) 

ภาษาอังกฤษสมัครงาน (2212-2007) 

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย (2212-2108)   

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2000-9230)  

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 (2000-9231) 

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า (2104-2109)  

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2105-2001)

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (2105-2002)

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (2105-2003)  

วงจรพัลส์และสวิตชิง (2105-2006) 

เครื่องรับโทรทัศน์ (2105-2011)  

ระบบภาพ (2105-2103)   

พื้นฐานการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (2128-2009) 

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (2111-2002)

 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเลือก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น (2901-2125) 

ระบบภาพ (2105-2103)

 

หมวดทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2100-1001) 

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม (2100-1002) 

งานฝึกฝีมือ 1 (2100-1003) 

งานฝึกฝีมือ 2 (2100-1004) 

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (2100-1005)  

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2100-1006) 

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1008) 

งานนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้น (2100-1009) 

ฝึกฝีมืองานไม้ (2100-1302) 

กฎหมายก่อสร้าง (2100-1304) 

งานเครื่องยนต์เล็ก (2101-2101) 

งานจักรยานยนต์ (2101-2102) 

งานปรับอากาศรถยนต์ (2101-2103)

 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม

งานเครื่องยนต์เล็ก (2101-2101) 

งานจักรยานยนต์ (2101-2102) 

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2105-2004) 

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (2101-2008, 2104-2007)

งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (2104-2111) 

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (2101-2109) 

 

หมวดวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม การท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (2700-1001)

 

กลุ่มพื้นฐาน สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ศิลปะวัฒนธรรมไทย (2700-1002)

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มัคคุเทศก์ (2702-2006)