สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

฿98
SKU : GC0611

Quantity

Email to friend

สาระศาสนาฯ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ สรุปพุทธประวัติ ยึดแบบอย่างที่ดีตามพุทธสาวก ชาดก ชาวพุทธตัวอย่าง การปฏิบัติตามหลักธรรม และหลักธรรมของศาสนาอื่น ๆ การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตาม มารยาทชาวพุทธ การเข้าร่วมศาสนพิธี สาระหน้าที่พลเมืองฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม การเลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสม เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ สารเศรษฐศาสตร์ บทบาทของผู้ผลิตที่รับผิดชอบและผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาลและการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในท้องถิ่น สาระภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะกายภาพของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติกับสังคม การจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ

อ.ลาวัณย์ วิทยาวุฑกุล และคณะ

สำนักพิมพ์

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

จำนวนหน้า

- หน้า

หน้าขนาดรูปเล่ม

170 x 220 x 15 มม.

น้ำหนัก

480 กรัม

เนื้อในพิมพ์

สีสีในเล่ม

ชนิดปก

ปกอ่อน

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์

หน่วย

เล่ม