875,877 ซ.อ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
0-2311-0981-4
 0-2385-8119

Home

ตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม่ หลักสูตรปี 2557

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาภาษาไทย

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ (3000-1101) 

การเขียนเชิงวิชาชีพ (3000-1102) 

ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองาน (3000-1103) 

การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ (3000-1104)

 

หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม (3000-1201)

ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน (3000-1203)

การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ (3000-1205) 

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (3000-1206) 

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (3000-1207) 

ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (3000-1208)

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม (3000-1209) 

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ (3000-1210) 

 

หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ (3000-1305) 

การจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (3000-1312) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต(3000-1313)  

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (3000-1314) 

การวิจัยเบื้องต้น (3000-1317) 

 

หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (3000-1305)

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม (3000-1312)

คณิตศาสตร์ธุรกิจ (3000-1313) 

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ (3000-1314) 

แคลคูลัสพื้นฐาน (3000-1317) 

สถิติและการวางแผนการทดลอง (3000-1408)

 

หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ชีวิตกับสังคมไทย (3000-1501) 

เศรษฐกิจพอเพียง (3000-1502) 

มนุษย์สัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3000-1503) 

ภูมิฐานถิ่นไทย (3000-1504)

การเมืองการปกครองไทย (3000-1505) 

 

หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม (3000-1601) 

พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน (3000-1603) 

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (3000-1607) 

พลศึกษาเพื่องานอาชีพ (3000-1608) 

ลีลาศเพื่อการสมาคม ปรับจากเล่มเดิม (3000-1609) 

คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน (3000-1610) 

 

หมวดวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ม.6)

หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 (3200-0001) 

หลักการขาย (3200-0002) 

การเป็นผู้ประกอบการ (3200-0003) 

หลักการบัญชีเบื้องต้น 2 (3200-0004) 

การบัญชีห้างหุ้นส่วน (3200-0005) 

การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด (3200-0006) 

การค้าปลีกและการค้าส่ง (3200-0007) 

เครื่องใช้สำนักงานและการพิมพ์เอกสาร (3200-0008) 

งานสารบรรณ (3200-0009) 

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (3200-0010) 

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ (3200-0011)

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (3001-1001) 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (3001-2001) 

หลักเศรษฐศาสตร์ ปรับจากเล่มเดิม (3200-1001) 

หลักการจัดการ (3200-1002) 

หลักการตลาด (3200-1003) 

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาการบัญชี

การบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) 

การบัญชีชั้นกลาง 2 (3201-2002) 

การบัญชีต้นทุน 1 (3201-2003) 

การบัญชีต้นทุน 2 (3201-2004) 

การบัญชีชั้นสูง 1 (3201-2005) 

การบัญชีชั้นสูง 2 (3201-2006) 

การบัญชีภาษีอากร (3201-2007) 

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเลือก สาขาวิชาการบัญชี

ระบบบัญชี (3201-2101) 

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (3201-2102) 

การควบคุมและตรวจสอบภายใน (3201-2103) 

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (3201-2104) 

การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ (3201-2105) 

การสอบบัญชี (3201-2106) 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี (3201-2107) 

การภาษีอากร (3201-2108) 

การบัญชีการเงิน (3201-2109) 

การบัญชีบริหาร (3201-2110) 

การบัญชีเพื่อการจัดการ (3201-2111) 

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ (3201-2112)

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาการตลาด

การจัดการขาย (3202-2001)

พฤติกรรมผู้บริโภค (3202-2002) 

นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (3202-2003) 

การสื่อสารการตลาด (3202-2004) 

การวิจัยการตลาด (3202-2005) 

กลยุทธ์การตลาด (3202-2006) 

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน (3202-2007) 

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเลือก สาขาวิชาการตลาด

การบริหารธุรกิจขนาดย่อม(3202-2101) 

การตลาดบริการ (3202-2102) 

สัมมนาการตลาด (3202-2105) 

การนำเข้าและการส่งออก (3202-2104) 

การส่งเสริมการตลาด (ทวิภาคี) (3203-5104)

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาเลขานุการ

เลขานุการบริหาร (3203-2001) 

การใช้โปรแกรมชุดสำนักงานในงานเลขานุการ (3203-2002)

เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (3203-2003)

 การจัดการเอกสาร (3203-2004) 

การจัดการสำนักงาน (3203-2005) 

การจัดฝึกอบรม (3203-2006) 

การสื่อสารธุรกิจ (3203-2007) 

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเลขานุการ

เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ (3203-2101) 

เทคนิคการพิมพ์ประยุกต์ (3203-2102) 

การผลิตเอกสาร (3203-2103) 

ชวเลขเพื่องานอาชีพ (3203-2105) 

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ (3204-2001) 

การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง (3204-2002) 

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (3204-2003) 

ระบบจัดการฐานข้อมูล (3204-2004) 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (3204-2005) 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (3204-2006) 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3204-2007) 

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเลือก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (3204-2101) 

เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ (3204-2102)

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม (3204-2103) 

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย (3204-2104) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (3204-2105)

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ (3204-2106) 

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี (3204-2112) 

 

กลุ่มวิชาทักษะวิชาเลือกเสรี

กฎหมายธุรกิจ (3200-9001)

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (3202-9001) 

การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม (3202-9002) 

การตลาดสินค้าเกษตรกรรม (3202-9003) 

เทคนิคการนำเสนอ (3202-9005)

การบริหารการจัดซื้อ (3202-9006) 

การตลาดทางตรง (3202-9007) 

การบริหารธุรกิจขายตรง (3202-9008)

การบริหารการค้าปลีกและการค้าส่ง (3202-9009)